Informácie pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Katedra ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglistika.
Katedra taktiež ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom.
V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglistika otvára aj v externej forme.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.
Viac informácií v Možnostiach štúdia na FF UKF.

O živote na našej katedre a uplatnení v praxi po skončení štúdia si môžete prečítať aj v tejto brožúre.

Magisterské štúdium

Katedra ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii. V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglický jazyk v odbornej komunikácii otvára aj v externej forme.
Katedra taktiež ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.
Viac informácií v Možnostiach štúdia na FF UKF.

Doktorandské štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame, aby sa oboznámili s oblasťami výskumu školiteľov doktorandských prác na KAA (doc. Hricková, doc. Hvozdíková, doc. Cipriánová, prof. Gadušová, prof. Miššíková, prof. Beňuš), prípadne si dohodli konzultáciu k zamýšľanému výskumu. Aktuálne informácie o doktorandskom štúdiu a témy doktorandských prác sú zverejnené na stránke FF UKF v zložke Doktorandské štúdium.
Uchádzač musí mať ukončený druhý stupeň štúdia VŠ. Doktorandské štúdium sa vykonáva v internej a externej forme
Uchádzač si vyberie tému zo zverejnenej ponuky, naštuduje relevantné zdroje a samostatne pripraví projekt práce, ktorý predstaví na prijímacom pohovore.