Bakalárske štúdium

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglistika. V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglistika otvára aj v externej forme.

Študijný program neučiteľský

Jednoodborové štúdium – Anglistika

Študijný plán – denná forma štúdia

Katedra taktiež ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom.

Študijný program učiteľský

Učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii

Študijný plán – denná forma štúdia

Záujemcovia o štúdium sú príjimaní bez prijímacích skúšok.

Pokyny pre študentov