Záverečné práce, obhajoby a štátne skúšky

Študenti sa pri písaní záverečných prác v rámci všetkých štúdijných programov katedry riadia Smernicou č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Detailné inštrukcie v anglickom jazyku pre študentov katedry je možné nájsť tu.

Odporúčania k prípravám na obhajoby záverečných prác a informácie o priebehu obhajob a štátnych skúšok na katedre je možné nájsť tu.