Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
YAJaL15 - anglický jazyk a literatúra - (Rozširujúce štúdium, iné N st., externá forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 80
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 40
Študijný odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy
 
garant :
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. - podprogram anglický jazyk a literatúra
garant :
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - povinné predmety AJaL Min. 80  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/XDRKAK/15  Dejiny, reálie a kultúra anglofónnych krajín   3 9S  PH      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Marcos Perez, Mgr. Judita Ondrušeková, Mgr. Olha Bohuslavska, Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/XUSJ/15  Úvod do štúdia jazyka   3 6P  PH      Mgr. Olha Bohuslavska, doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/XFO/15  Fonetika   5 15S  1, 2      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Marcos Perez,  
KAA/XML/15  Morfológia a lexikológia   6 18S      doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/XSY/15  Syntax   5 15S  1, 2      doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/XSAJPS/15  Súčasný anglický jazyk - praktická štylistika   2 6S  PH      Mgr. Anna Shkotina,  
KAA/XPBL/15  Prehľad britskej literatúry   6 18S      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/XPTAK/15  Poviedková tvorba anglofónnych krajín   3 9S  PH      doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Olha Bohuslavska, Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/XPAL/15  Prehľad americkej literatúry   5 15S      Mgr. Judita Ondrušeková, doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/XPL/15  Postkoloniálna literatúra   3 9S  PH      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/XDL/15  Detská literatúra   5 15S      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/XUMVCJ/15  Úvod do metodiky vyučovania cudzích jazykov   5 15S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/XTVJP/15  Teória vyučovania jazykových prostriedkov   5 15S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/XTVJP/15  Teória vyučovania jazykových prostriedkov   5 15S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/XTVRZ/15  Teória vyučovania rečových zručností   5 15S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/XKPUAJ/15  Kreatívna práca s učebnicou anglického jazyka   5 15S  PH      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/XTT/15  Techniky testovania   5 15sS  PH      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/XPPAP/15  Písomný prejav - akademické písanie   3 9S  PH      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/SKZVZM/17  Seminár k záverečnej práci z metodiky   2 6sS  PH      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.,  
KAA/XUSLAaILT/15  Úvod do štúdia literatúry - analýzy a interpretácia literárneho textu   4 12S      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety
 
Výberové predmety
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 40  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/XZSS/15  Anglický jazyk a literatúra   20   SS         
KAA/XZP/15  Záverečná práca a jej obhajoba   20   SS         

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu