Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
AKAJ22m - Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 42
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 12
Študijný odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. - podprogram Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Pedagogická prax Min. 5  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/mPRAX01/22  Pedagogická prax 2 -výstupová   1 20sS  PH      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/mPRAX02/22  Pedagogická prax 3 -výstupová   1 20sS  PH      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/mPRAX03/22  Pedagogická prax 4 -súvislá   3 60sS  PH      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  


Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 18  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/MGRSAJ/22  Synchrónne štúdium anglického jazyka   3 2S  PH      prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/MGRTVJP/22  Výučba jazykových prostriedkov   5 1P + 2S    prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/MGRALi/22  Anglofónna literatúra   5 2S  PH    doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/MGRTVRZ/22  Výučba rečových zručností   5 1P + 2S    prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Semináre k diplomovej práci Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/mSDP1/22  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., Mgr. Erik György,  
KAA/mSDP2/22  Seminár k diplomovej práci 2   2 2S      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/mSDP2/22  Seminár k diplomovej práci 2   2 2S      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  


Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 11  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/MGRSvLi/22  Svetová literatúra   3 2S  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/MGRVOJ/22  Výučba odborného jazyka   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/MGRSPAJA/22  Socio-pragmatické aspekty jazyka   5 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.,  
KAA/MGRTYL/22  Výučba AJ pre žiakov mladšieho školského veku   3 2S  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/MGRSEAJA/22  Sémantické aspekty jazyka   2 2S  1, 2      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/MGRIPkV/22  Inovatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka   2 2S  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  


Blok - Nový model/typ pedagogickej praxe PPSVZm Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/N-PRAXU4/22  Prax výučbovo-asistentská 1   4 20sC + 20sS  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.,  
KAA/N-PRAXU4/22  Prax výučbovo-asistentská 1   4 20sC + 20sS  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.,  
KAA/N-PRAXU5/22  Prax výučbovo-asistentská 2   4 20sC + 20sS  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD., PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.,  
KAA/N-PRAXU5/22  Prax výučbovo-asistentská 2   4 20sC + 20sS  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD., PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/MGRAOTaD/22  Analýza odborného textu a diskurzu   2 2S  1, 2      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/MGRAOTaD/22  Analýza odborného textu a diskurzu   2 2S  1, 2      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/MGRKIK/22  Kultúra interpersonálnej komunikácie   2 2S  1, 2      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/MGRKIK/22  Kultúra interpersonálnej komunikácie   2 2S  1, 2      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/MGRPM/22  Projektový manažment   2 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/MGRPM/22  Projektový manažment   2 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/MGRTT/22  Techniky testovania   2 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/MGRTT/22  Techniky testovania   2 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Śtátne skúšky Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/AJaLi/22  Anglický jazyk a literatúra   2   SS         

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Obhajoba diplomovej práce Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/SSDPO/22  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB         

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu