Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
AKAJ22b - Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 63
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 5
Študijný odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. - podprogram Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Pedagogická prax Min. 1  Kredit
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/bPRAX01/22  Pedagogická prax 1 hospitačno asistentská   1 20sC      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/bPRAX01/22  Pedagogická prax 1 hospitačno asistentská   1 20sC      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  


Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 50  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/UŠTJ/22  Úvod do štúdia jazyka   2 2P      Marcos Perez, Mgr. Martina Szabóová, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/LAJ/22  Lexikológia anglického jazyka   3 1P + 2S      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/FO1/22  Praktikum anglickej výslovnosti   3 2S  PH      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Marcos Perez,  
KAA/MAJ/22  Morfológia anglického jazyka   2 2S      doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/PBL1/22  Prehľad britskej literatúry 1   4 1P + 2S      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/Ztvcj/22  Základy teórie vyučovania cudzieho jazyka   5 1P + 2S  PH    prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/PAL/22  Prehľad americkej literatúry 1   5 1P + 2S    doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.,  
KAA/OPP/22  Odborný písomný prejav   4 4S  PH      Marcos Perez, doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/PBL2/22  Prehľad britskej literatúry 2   4 1P + 2S      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/PAL2/22  Prehľad americkej literatúry 2   5 1P + 2S    doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.,  
KAA/SxAJ/22  Syntax anglického jazyka   5 1P + 2S    Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.,  
KAA/UDSL/22  Úvod do štúdia literatúry   2 2S      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/FO2/22  Fonetika anglického jazyka   6 1P + 2S    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/APr/22  Akademický proseminár   2 2S      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Marcos Perez,  
KAA/AILT/22  Analýza a interpretácia literárneho textu   5 2S    doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/PPOV/22  Plánovanie prezenčnej a online výučby   2 2S      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/DeL/22  Detská literatúra   2 2S      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/ZIK/22  Základy interpersonálnej komunikácie   2 2S      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  


Blok - Semináre k bakalárskej práci Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/bSBP1/22  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Marcos Perez, prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/bSBP2/22  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Marcos Perez, prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
 Študent si vyberá predmety z katedry na ktorej sa prihlásil na záverečnú prácu (4 kreditov)

 
Výberové predmety

Blok - Anglický jazyk a literatúra Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/LaF/22  Literatúra a film   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/TSENS/22  Práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/TSENS/22  Práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/TaVK/22  Text a vizuálna kultúra   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Erik György,  
KAA/TaVK/22  Text a vizuálna kultúra   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Mgr. Erik György,  
KAA/DTVC/22  Digitálne technológie vo výučbe cudzích jazykov   2 2S  1, 2, 3      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/DTVCJ/22  Digitálne technológie vo výučbe cudzích jazykov   2 2S  1, 2, 3      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/LaF/22  Literatúra a film   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Obhajoba bakalárskej práce Min. 5  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/SSBPO/22  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB         

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu