Predmet štátnej skúšky
Kód:
KAA/DPaO/15
Názov:
Diplomová práca a jej obhajoba
Študijný program:
XAJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. XAJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii.
Odporúčaná literatúra:

Bázlik, M.-Ambrus, P.: A Grammar of Legal English. Bratislava 2008

Brown, G.-Yule, G.: Discourse Analysis. Cambridge, 1983.

Crystal, D.-Davy, D.: Investigating English Style. London, 1969

Malmjakaer, K.(ed.): The Linguistics Encyclopedia. London, 1995.

Miššíková, G.: Linguistic Stylistics, UKF Nitra, 2003

Pípalová, R.: Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units. Praha, 2008.

Van Dijk, T.: Text and Context. London, 1977.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie diplomovej práce a jej následná

obhajoba. O udelení kreditov za tento predmet rozhoduje príslušná komisia pre štátne skúšky.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

anglický

Výsledky vzdelávania:

Študent/študentka ovláda a vo svojej diplomovej práci rešpektuje základné metodologické

požiadavky kladené na tento typ záverečných prác.

Študent/študentka preukazuje schopnosť samostatne pracovať so zdrojmi domácej a zahraničnej

literatúry a tvorivo ich využívať pri rozbore predmetnej problematiky.

Študent/študentka aplikuje nadobudnuté poznatky na riešenie konkrétnych problémov súvisiacich

s tematickým zameraním jeho/jej diplomovej práce.

Študent/študentka ovláda a vo svojej práci dodržiava zásady citovania a práce s primárnymi

a sekundárnymi zdrojmi odbornej literatúry.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Obsahovou náplňou predmetu je vypracovanie a obhájenie diplomovej práce. V diplomovej práci študent preukazuje svoje analyticko-syntetické schopnosti, schopnosť pracovať

s teoretickými zdrojmi a jasne formulovať závery. V rámci obhajoby diplomovej práce prezentuje

jej ciele, hypotézy, zvolenú metodológiu a dosiahnuté výsledky svojej výskumnej činnosti. Odpovedá na otázky a reaguje na pripomienky obsiahnuté v posudkoch.

Predmet štátnej skúšky
Kód:
KAA/KAKs/15
Názov:
Kultúrne štúdie
Študijný program:
XAJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. XAJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii.
Odporúčaná literatúra:

BROWN, C. 2012. The Illustrated History of Canada. McGill-Queen`s University Press.

BURNS, W. E. 2010. A Brief History of Great Britain. Facts on File, Inc.

CAMPBELL, N. KEAN, A. 2016. American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. 4th ed. Routledge.

CLANCY, L. 2004. Culture and Customs of Australia. Greenwood Press.

HALTTUNEN, K. 2008. A Companion to American Cultural History. Blackwell Publishing Ltd.

HIGGINS, M. et al. 2010. The Cambridge Companion to Modern British Culture. Cambridge University Press.

HULAN, R. 2002. Northern Experience and the Myths of Canadian Culture. McGill-Queen`s University Press.

LEMIEUX, D. 2016. Culture Smart! Canada. Kuperard.

LONGHURST et al. 2008. Introducing Cultural Studies. 2nd ed. Pearson Education Limited.

MCDOWALL, D. 2006. An Illustrated History of Britain. Longman.

O`CALLAGHAN, B. 2004. An Illustrated History of the USA. Longman.

RICKARD, J. 2017. Australia: A Cultural History. 3rd ed. Monash University Publishing

SEE, S. W. 2010. The History of Canada. 2nd ed. Grey House Publishing.

SHEARER, B. F. 2008. Culture and Customs of the United States. Greenwood Press.

STRONG-BOAG, V. et al. 1998. Painting the Maple: Essays on Race, Gender, and the Construction of Canada. UBC Press.

WEST, B. – MURPHY, F. T. 2010. A Brief History of Australia. Facts on File, Inc.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent preukáže schopnosť identifikovať, analyzovať a interpretovať kultúrne javy v teoretickom a praktickom kontexte anglofónnych štúdií

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

anglický

Výsledky vzdelávania:

Študent si osvojí jednotlivé literárno vedné resp. lingvistické metódy výskumu, spoľahlivo využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu metódu prezentácie výskumu.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

1. Veľká Británia: územie, ľudia, história, inštitúcie, životný štýl, literatúra a umenie

2. USA: história, regióny a regionalizmus, ľudia, etnicita, imigrácia, náboženstvo

3. USA: literatúra a umenie, populárna kultúra, americká kultúra vo svete

4. Austrália: územie, ľudia, história, zvyky, sviatky a životný štýl, literatúra a umenie

5. Kanada: územie, ľudia, história, zvyky, sviatky a životný štýl, literatúra a umenie

Predmet štátnej skúšky
Kód:
KAA/LNG/15
Názov:
Lingvistika
Študijný program:
XAJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. AJOK22m/anglický jazyk v odbornej komunikácii. XAJOK15m/anglický jazyk v odbornej komunikácii.
Odporúčaná literatúra:

Bloor, T. – Bloor, M.: The Functional Analysis of English. A Hallidayan Approach. London: Arnold, 2004

Burke, M. (ed.).: The Routledge Handbook of Stylistics. London, New York: Routledge, 2014.

Crystal, D.: Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995.

Crystal, D.: English as a Global Language. Cambridge: CUP, 1997.

Davies, M. - Croall H. - Tyrer, J.: Criminal Justice. Pearson, 2015.

Dolník, J. - Bajzíková, E.: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul, 1998.

Fromkin, V. (ed.): Linguistics: An introduction to linguistic theory. Oxford: Blackwell, 2000.

Gibbons, A. - S. Whiteley, S.: Contemporary Stylistics. Language, Cognition, Interpretation Edinburgh University Press Ltd., 2018.

Goddard, A. – Patterson, M. L.: Language and Gender. London: Routledge, 2000.

Halliday, M. – Hasan, R.: Cohesion in English. London and New York: Routledge, 1995.

Haigh, R: Legal English. London and New York: Routledge, 2009.

Katan, D.: Translating Cultures: An introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Brooklands: St. Jerome Publishing, 1999.

Koester, A.: Workplace Discourse. London: Bloomsbury Publishing, 2010.

Kong, K. Professional discourse. Cambridge: CUP, 1994.

Leech, G.: Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.

Schiffrin, D. – Tannen, D. - Hamilton, H. (eds.): The Handbook of Discourse Analysis. Malden, Mass: Blackwell, 2001.

Schnurr, S. Exploring Language of Professional Communication. Language in Action, London: Routledge, 2013.

Wardhaugh, R.: An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishers, 2002

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent preukáže schopnosť identifikovať, analyzovať a interpretovať lingvistické javy v teoretickom a aplikačnom kontexte anglofónnych lingvistických štúdií

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

anglický

Výsledky vzdelávania:

Študent si osvojí jednotlivé literárno vedné resp. lingvistické metódy výskumu, spoľahlivo využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu metódu prezentácie výskumu.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

1. Výrazové a štylistické prostriedky v anglickom jazyku. Štylistická klasifikácia anglickej slovnej zásoby. Klasifikácia štýlov v angličtine a slovenčine: hlavné charakteristiky a žánre štýlu novín, vedeckých a úradných dokumentov. Jazykové funkcie vo vzťahu k hlavným faktorom verbálnej komunikácie.

2. Pragmatika a iné lingvistické disciplíny. Hlavné pojmy a princípy. Teória rečových aktov, Kooperatívny princíp a jeho maximá, Princíp zdvorilosti, Medzikultúrna pragmatika (kultúra a diskurz).

3. Systémová funkčná gramatika: základné pojmy. Znázorňovanie a opisovanie vecí: nominálne skupiny. Štruktúra vedľajšej vety. Kohézia v angličtine: referencia. Substitúcia a elipsa. Spojky: aditívne a adverzívne. Príčinné, časové súvislosti a iné vzťahy kohézie. Lexikálna kohézia: opakovanie, synonymá, nadradené a všeobecné mená, protiklady, kolokácia.

4. Písaný a hovorený prejav, spôsoby analýzy reči. Konverzačná analýza, otázky moci. Problémy v metodológii diskurznej analýzy (zber dát, anotácie, typy analýz, kvalitatívna vs. kvantitatívna analýza.

5. Vzostup globálnej angličtiny. Štandardná vs. neštandardná angličtina. Rozdiely medzi medzinárodnými, regionálnymi, etnickými a rodovými variantmi modernej angličtiny.

6. Vplyv kultúry na komunikačný proces. Rozdiely v kultúrnych svetonázoroch a hodnotových orientáciách. Konverzačné vzorce (rutiny) v interkultúrnej komunikácii.

7. Jazyk podnikania. Typy obchodného vlastníctva/právnej štruktúry Spojeného kráľovstva. Základná účtovná závierka. Typy organizačnej štruktúry.

8. Jazyk marketingu a reklamy. Marketingový mix (4 P).

9. Všeobecné jazykové znaky právnej angličtiny. Binomické výrazy. Archaické príslovky. Štruktúra zmlúv. Zmluvné doložky.

10. Jazyk súdu. Terminológia týkajúca sa účastníkov a procesov v občianskych a trestných procesoch v Anglicku a Walese.