Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
XAJOK23m - anglický jazyk v odbornej komunikácii - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
filológia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Anglický jazyk v odbornej komunikácii Min. 38  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/PRA/15  Pragmatické aspekty jazyka   4 2S  PH    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/SAJ/15  Súčasný anglický jazyk   5 1P + 2S    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/OKO/22  Odborná komunikácia : register obchodu   3 2S  PH      Marcos Perez, Marcos Perez, Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/OKP/22  Odborná komunikácia : register práva   3 2S  PH      Marcos Perez, Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/SOC/22  Sociolingvistické aspekty jazyka   5 2S  PH    doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/Aot/22  Analýza odborného textu a diskurzu   5 2S    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/ALi/22  Anglofónna literatúra   5 2S  PH    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/KAK/22  Kultúra anglofónnych krajín   5 2S    doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/OdbP/22  Odborná prax   3 70C      doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  


Blok - Semináre k diplomovej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/SDP1/15  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/SDP2/15  Seminár k diplomovej práci 2   4       prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Anglický jazyk v odbornej komunikácii Min. 28  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/AKF/15  Vybrané kapitoly z americkej kultúrnej histórie a filmu   3 2S  1, 2      Mgr. Erik György, Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/JMM/15  Jazyk a masmédiá   3 2S  1, 2      prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Marcos Perez,  
KAA/KIPK/15  Kultúra interpersonálnej komunikácie   3 2S  1, 2    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/SIO/22  Spracovanie informácií a odborná jazyková príprava pre uplatnenie na trhu práce   5 2S  1, 2      Marcos Perez, Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/APL/22  Aplikovaná lingvistika   5 2S  1, 2    doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/LAOK/22  Lingvistické aspekty obchodnej komunikácie   3 2S  1, 2    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.,  
KAA/VTLFN/22  Vybrané témy z literárnych a filmových naratívov   3 2S  1, 2    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/KAD/22  Kritická analýza diskurzu   3 2S  1, 2    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/PaP/22  Preklad a počítače   3 2S  1, 2      prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/TXL/22  Textová lingvistika   3 2S  1, 2    doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KI/TWPA/22  Tvorba webových prezentácií   3 2S  1, 2      Mgr. Jan Francisti, PhD., Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Anglický jazyk v odbornej komunikácii Min. 22  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/NVKO/22  Neverbálna komunikácia a spoločenská etiketa   4 2S  1, 2      Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/PMN/22  Projektový manažment   4 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/SLit/22  Svetová literatúra   4 2S  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/VL/22  Všeobecná lingvistika   4 2P  1, 2      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/VSPr/22  Výberový seminár z prekladu   4 2S  1, 2      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/PSY/22  Psycholingvistika   4 2S  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.,  
KAA/NVKO/22  Neverbálna komunikácia a spoločenská etiketa   4 2S  1, 2      Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/PMN/22  Projektový manažment   4 2S  1, 2      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/VSPr/22  Výberový seminár z prekladu   4 2S  1, 2      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/PSY/22  Psycholingvistika   4 2S  1, 2      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.,  
KAA/VL/22  Všeobecná lingvistika   4 2P  1, 2      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/SLit/22  Svetová literatúra   4 2S  1, 2      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
JC/CJIINJ1/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 1   2 2S  PH  1, 2      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIINJ2/21  2. cudzí jazyk: Nemecký jazyk 2   2 2S  PH  1, 2      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJIIRj1/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1   2 2S  PH  1, 2      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
JC/CJIIRj2/15  2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 2   2 2S  PH  1, 2      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky Min. 26  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/DPaO/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB           
KAA/KAKs/15  Kultúrne štúdie   3   SS           
KAA/LNG/15  Lingvistika   3   SS           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu