Prednášky Dr. Ibrahima Gwandiho

Názov podujatia: The Cycle of Testing Process (Cyklus  procesu testovania)

Typ podujatia: prednáška

Cieľová skupina: odborná verejnosť

Termín podujatia: 08.11. 2018

Čas podujatia: 14:45  – 16:15

Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť, č. 211

Stručný popis:  prednášateľ, Mgr. Ibrahim Gwandi, PhD., je členom medzinárodného tímu BILC pre školenie budúcich testérov. Pracoval 18 rokov na Oddelení metodiky a testovania na MOSR a pol roka v NÚCEM Bratislava. V súčasnosti učí anglický jazyk na ZŠ v Šoporni. Odbornú verejnosť a študentov magisterského štúdia AJ zasvätí do  najväčších výziev pre zostavovateľov reliabilných a validných testov AJ.

Organizátor: Katedra anglického jazyka, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova, doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., jhartanska@ukf.sk

 

Názov podujatia: Item analysis and what a good test should measure. (Položková analýza a čo by mal dobre zostavený test merať)

Typ podujatia: seminár

Cieľová skupina: odborná verejnosť

Termín podujatia: 09.11. 2018

Čas podujatia: 13:00  – 14.30

Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť, č. 218

Stručný popis: Mgr. Ibrahim Gwandi, PhD., člen medzinárodného tímu BILC pre školenie budúcich zostavovateľov testov  a učiteľ anglického jazyka na ZŠ v Šoporni,  v nadväznosti na svoju prednášku zo dňa 8.11. oboznámi účastníkov seminára s praktickými ukážkami testov anglického jazyka, ktorých slabé miesta vychádzajú práve z nedostatočných vedomostí ich zostavovateľov z teórie testovania.

Organizátor: Katedra anglického jazyka, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova, doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., jhartanska@ukf.sk