Interaktívny online workshop so študentmi gymnázia

V dňoch 11. – 12. februára 2021 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky konal interaktívny online workshop, ktorého sa zúčastnili študenti tretieho ročníka bilingválneho Gymnázia Trebišovská 12, Košice. Workshop viedla Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.

Hlavným zámerom stretnutia bola intenzívna práca s cudzím jazykom v malej pracovnej skupine študentov. Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom a učiteľom viaceré netradičné prístupy vedúce k porozumeniu literárneho textu v cudzom jazyku a k rozvoju jazykových kompetencií študentov. Do súboru techník podporujúcich nadobúdanie jazykových zručností a rozvoj kompetencií, s ktorými sme na stretnutí spoločne pracovali, sú:

  1. sústredené a intenzívne počúvanie,
  2. asociatívne učenia sa,
  3. predikcia,
  4. diskusia,
  5. reflexia skúseností,
  6. kritické hodnotenie situácie,
  7. tvorivé písanie
  8. voľné písanie

Viaceré uvedené techniky slúžia najmä na trénovanie divergentného myslenia, tolerancie nejednoznačnosti a sebapoznania, ktoré tvoria základ rozvoja pragmatickej kompetencie v procese spracovávania informácií v cudzom jazyku a v procese verbálnej jazykovej produkcie. Pragmatická kompetencia je často považovaná odborníkmi za dôležitú, no zo školskej praxe vyplýva, že jej rozvoj sa v školských triedach nepodporuje v dostatočnej miere a rozsahu.

 Študenti počas dvoch dní pracovali s textom básne Home, ktorú napísala súčasná mladá britská autorka a aktivistka somálskeho pôvodu Warsan Shire. Zemitý a rozprávačský štýl autorky podčiarkol traumatizujúce obrazy, ktoré poetka vo svojej tvorbe používa. Umelecký text zaznel počas stretnutia niekoľkokrát. Študenti reagovali aktívnym spôsobom a spoločne s lektorkou vytvorili dynamickú a interaktívnu pracovnú skupinu.

V závere druhého stretnutia ponúkla lektorka študentom možnosť báseň preložiť z anglického do slovenského jazyka. Keďže mnohí študenti z bilingválneho gymnázia v Košiciach majú ambíciu stať sa nielen učiteľmi, ale i prekladateľmi, ponuka štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre ich zaujala. Zároveň prijali aj pozvanie na budúce ročníky Divadelného festivalu v cudzom jazyku, ktoré sa každoročne konajú na pôde UKF v Nitre.