Topics in Linguistics

eISSN: 2199-6504

Časopis Topics in Linguistics je medzinárodný vedecký časopis, ktorý vydáva dvakrát ročne Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Časopis sa primárne orientuje na:

 • všeobecnú lingvistiku,
 • interkultúrnu komunikáciu,
 • kritickú analýzu diskurzu,
 • pragmatiku,
 • sociolingvistiku,
 • komparatívnu lingvistiku.

Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka. V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií.

Časopis vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku. Od januára 2016 nájdete časopis na novej doméne https://www.kaa.ff.ukf.sk/topicsinlinguistics/

Časopis je počnúc číslom 13/2014 indexovaný v nasledujúcich medzinárodných databázach a vydáva ho vydavateľsvo De Gruyter Open.

Od 15. 4. 2015 aj v databáze ERIH PLUS:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483795

 • Cabell’s Directory
 • Celdes
 • CNPIEC
 • EBSCO – Communication Source
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier -SCOPUS
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • Naviga(Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest -Linguistics & Language BehaviorAbstracts (LLBA)
 • ReadCube
 • SCImago(SJR)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne(TDNet)
 • WorldCat(OCLC)
 • WEB OF SCIENCE (Emerging Sources Citation Index)

Obsah časopisu si môžete prezrieť na tejto adrese.