prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.

Konzultačné hodiny ZS 2022/2023:

      streda 9.30 – 11.30

Telefón: 0905 537611

Email: zgadusova@ukf.sk.

Odborné zameranie:

teória vyučovania cudzích jazykov,

vzdelávanie a hodnotenie učiteľov

 

Odborná prax                                 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od – do:  

2005 – doteraz             profesorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky (KAaA) Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

1996 – 2005                docentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky (KAaA) Filozofickej fakulty UKF v Nitre

1990 – 1996                odborná asistentka na KAaA, FHV VŠPg v Nitre

1980 – 1989                odborná asistentka na Katedre ruskej a západnej filológie (KRaZF) Pedagogickej fakulty v Nitre

1977 – 1980                interná ašpirantka v Puškinovom inštitúte ruského jazyka v Moskve

1975 – 1977                asistentka na KRaZF Pedagogickej fakulty v Nitre

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

2010 – 2014                            prodekanka pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia na FF UKF v Nitre

2002 – 2010                            dekanka FF UKF v Nitre

1996 – 2002                            prodekanka pre štúdium na FF UKF v Nitre

1993 – 1996                            vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FHV VŠPg v Nitre

1990 – 1993                            zástupkyňa vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky FHV VŠPg v Nitre

 

VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

Od – do:

Udelenie vedecko-pedagogických titulov:

2005                inauguračné konanie PdF UKF v Nitre – profesor

1996                habilitačné konanie na FHV UKF v Nitre – docent

Postgraduálne štúdium:

1982                rigorózna skúška PF v Nitre – PaedDr.  (doktor pedagogiky)

1977 – 1980    interná vedecká ašpirantka v Puškinovom inštitúte ruského jazyka v Moskve (Rusko) – CSc. (kandidát pedagogických vied)

Vysokoškolské vzdelanie:

1971 – 1975    Pedagogická fakulta v Nitre, odbor učiteľstvo, špecializácia ruský jazyk – anglický jazyk

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou – ISCED 3:

1968 – 1971    Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Piešťanoch

Ďalšie vzdelávanie:

1996 – 1997    dva cykly manažérskeho kurzu Britskej rady pre vedúcich katedier cudzích Jazykov

1. 2. – 13. 5. 1999 postgraduálny dištančný kurz Řízení vysokých škol v Prahe

2000 – 2002    tri cykly kurzu Princípy a praktiky národného testu I. – III. v UCLES Cambridge (v rámci projektu Reforma slovenskej maturity)

MANAŽMENT PROJEKTOV:

Medzinárodné:

2010 – 2013

lokálna koordinátorka projektu 183135 Erasmus Mundus MANECA:  Mobility Academic Network between EU and Central Asia

2008 –2010

riešiteľka medzinárodného projektu NIL – I – 010 From Language Competences to High Quality Joint Degrees 

2006 – 2009

lokálna koordinátorka projektu Comenius 2.1. TISSNTE  „ Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers“

2007 – 2007

koordinátorka projektu č. SK/06/A/F/EX-6024106 Príprava učiteľov 1. stupňa pre 3. tisícročie programu Leonardo da Vinci

1999 – 2001

koordinátorka projektu TEMPUS IB JEP 14145-1999 „Educational Modules for Civil Servants“

1997 – 2000

koordinátorka projektu TEMPUS JEP 12134-97 „Promotion of University Staff Development“

1997 – 1999

lokálna koordinátorka medzinárodného projektu „Training of Translation Trainees“

1994 – 1997

lokálna koordinátorka projektu TEMPUS JEP 7896/94 „European Studies„

1994 – 1996

lokálna koordinátorka projektu TEMPUS JEP 6263/94 „Pedagogy – Language – Understanding“

1990 – 1993

lokálna koordinátorka projektu TEMPUS JEP 2679-92 „English for Central Europe“

1993 – 1997

členka expertnej skupiny PHARE pri MŠ SR pre projekt II b Obnova vzdelávacieho systému, podprojekt: Vyučovanie cudzích jazykov

Domáce:

KEGA

KEGA  3/6311/08 Návrh koncepcie jazykového vzdelávania pre učiteľov 1. stupňa základnej školy (2008 – 2010) – riešiteľ

KEGA 3/6045/08 E-príručka anglickej morfológie E-MORPHOLOGY (2008 – 2010) – zástupca spoluriešiteľského pracoviska

KEGA 3/4026/06 Využitie informačných a komunikačných technológií pri tvorbe učebných materiálov v cudzojazyčnom vzdelávaní na vysokých školách  (2006 – 2008) – riešiteľ

VEGA

VEGA  1/0677/12 Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa (2012-2014) – zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0416/08 Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.  (2008 – 2010) – zástupca spolupracujúceho pracoviska

VEGA 1/3729/06 Zbližovanie kultúrnych aspektov v komunikácii. Pragmatická, kognitívna a aplikačná lingvistická perspektíva.  (2006 – 2008) – riešiteľ

APVV

APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencii učiteľov (2015-2019) – zodpovedný riešiteľ

APVV-SK-CZ-2013-0192 Osobnostné a profesionálne potreby začínajúcich učiteľov (2013-2015) – riešiteľ

ESF                 

ITMS projektu 26110230114 Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) (2013 – 2014) riešiteľ

ITMS projektu 26110130546 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  (NÚCEM Bratislava, 2013 – 2015) – školiteľ a recenzent

ITMS projektu 26140230002  Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách  (ŠPÚ Bratislava 2008 – 2013) – expert

ITMS projektu 26110230002  Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách  (ŠPÚ Bratislava 2008 – 2013) – expert

ITMS 26120130079 Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania (ŠPÚ Bratislava 2015-2016) – – expert

Školiteľstvo PhD.

Členka SOK vo vednom odbore 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – germánske jazyky, špecializácia: anglistika – PdF UK v Bratislave (2008-2010)

Členka SOK vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania cudzích jazykov – FF UK v Bratislave (2008-2010)

Školiteľka doktorandov v ŠP Teória jazykového a literárneho vzdelávania   PdF TU v Trnave (2008-2010)

Členka Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v ŠP Pedagogika (ŠO 1.1.4 Pedagogika) – PF TU v Trnave (2010 – 2013)

Členka odborovej komisie doktorandského štúdia a školiteľka doktorandov v ŠP translatológia, ŠO 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UKF v Nitre (2010 – doteraz)

Členka odborovej komisie doktorandského štúdia a školiteľka doktorandov v ŠP Anglistika, ŠO 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry na FF UKF v Nitre (2010 – doteraz)

Členka odborovej komisie doktorandského štúdia a školiteľka doktorandov v ŠP lingvodidaktika, ŠO 1.1.10 odborová didaktika na F UKF v Nitre (2015 – doteraz)

ČLENSTVÁ

Hodnotiteľka  projektov Comenius/Erasmus/Erasmus+  Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v rámci Programu celoživotného vzdelávania pre SAAIC (2011- doteraz)

Členka hodnotiacej komisie programu Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond, pri Výkonnom výbore SAIA, Bratislava (2010 – 2016)

Hodnotiteľka učebníc AJ pre ISCED 1 – 3, pre MŠVVaŠ SR

Členka Komisie č.1 KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, Bratislava (2012 – doteraz)

Predsedníčka komisie č. 1 KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, Bratislava (2016 – doteraz)

Predsedníčka Ústrednej predmetovej komisie pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave (2008 – 2011)

Členka Ústrednej predmetovej komisie pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave (2012- doteraz)

Predsedníčka komisie pre štátne skúšky z anglického jazyka na FPVaMV UMB (2010 – doteraz)

Predsedníčka Edičnej rady FF UKF v Nitre (2010 – 2014)

Členka Komisie pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditáciu UKF v Nitre (2012 – 2016)

Členka Rady kvality Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2013 – 2016)

Predsedníčka Komisie FF UKF v Nitre pre komplexnú akreditáciu 2014

Vedecká rada FF UKF v Nitre – predseda (2002 – 2010), členka (2010 – doteraz)

Vedecká rada UKF v Nitre – členka (1999 – 2014)

Vedecká rada FHV UMB v Banskej Bystrici – členka (2008 – 2012)

Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici – členka (2010 – 2014)

Vedecká rada PdF TU v Trnave – členka (2004 – 2012)

Vedecká rada FF UCM v Trnave – členka (2006 – 2014)

Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu JoLIE (Journal of Linguistics and Intercultural Education), ISSN 2065-6599, Alba Iulia, Rumunsko

Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu IJALEL (International Journal of Applied Linguistics and English Literature), ISSN 2200-3592 (Print)  ISSN 2200-3452 (Online), vydáva Austrálske medzinárodné akademické centrum

Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Swiat Slowian (ATH v Bielsko Bialej, Poľsko)

Členka vedeckej rady medzinárodného vedeckého časopisu Biografistyka Pedagogiczna (ISSN 2543-6112), Instytuc Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II., Lublin, Poľsko

Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu JALIS (Journal of Applied Linguistics and Intercultural Studies

OCENENIA

Pamätná plaketa UKF v Nitre pri príležitosti 50 rokov vysokoškolského vzdelávania na UKF v Nitre (udelil Rektor UKF v Nitre –  7.10.2009)

Strieborná medaila PF UKF v Nitre za dlhoročnú prácu pri rozvoji vedy, výskumu a výučby na PF UKF (udelila Dekanka PF UKF v Nitre – 5.10.2009)

Malá Medaila svätého Gorazda (č. 184) za celoživotnú prácu v rezorte školstva pri príležitosti 50. výročia narodenia (udelil minister školstva v r. 2003)

Strieborná medaila UKF v Nitre (udelil Rektor UKF v Nitre v r. 2010)

Cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2011 za koordináciu medzinárodného vzdelávacieho projektu (udelil Rektor UKF v Nitre, 2012)

Pamätná medaila „20 rokov Kazašskej finančno-ekonomickej akadémie“ za vedeckú spoluprácu – (udelil Prezident Kazašskej finančno-ekonomickej akadémie v Semey, 2012)

Pamätná medaila pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus/Erasmus+ (udelila riaditeľka SAAIC v Bratislave –  26.10.2017)

 

Výber z publikácií (spolu 225):

Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. – Praha : Verbum, 2017. – 308 s. – ISBN 978-80-87800-40-9.

Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. – Praha : Verbum, 2016. – 302 s. – ISBN 978-80-87800-28-7.

Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra : UKF, 2014. – 186 s. – ISBN 978-80-558-0643-3.

Cudzie jazyky s deťmi – kreatívne a hravo. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-756-9
Teória a prax osvojovania cudzích jazykov : príjemca dieťa. – Nitra : UKF, 2004. – 160 s. – ISBN 80-8050-736-8.

Vzdelávanie – vyučovanie – jazyk. – Nitra : UKF, 2002. – 152 s. – ISBN 80-8050-519-5.

Primary CLIL in Slovakia: Developments – Experiences – Case Studies – (2005-2010). In: Primary CLIL Around Europe: Learning in Two Languages in Primary Education. – Marburg : Tectum Verlag, 2012. – ISBN 978-3-8288-2764-6, pp. 135-155.

International Research in the Field of Novice Teachers‘ Induction, 2014. In: Internationalization in Teacher Education : Volume 6 : Challenges. – Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014. – ISBN 978-3-8340-1395-8, pp. 87-106

Technology of Education Terminology in Use. – Praha : Verbum, 2013. – 104 s. – ISBN 978-80-87800-03-4.

Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa: prípadové štúdie – Praha : Verbum, 2017. – 184 s. – ISBN 978-80-87800-38-6.

Vademecum pedagogickej praxe. – Nitra: UKF, 2004. – 46 s. – ISBN 80-8050-720-1.

Pedagogická prax – nevyhnutná súčasť prípravy na učiteľské povolanie. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 162 s. – ISBN 978-80-558-1072-0.

Jazyková politika v Slovenskej republike : jej východiská a smerovanie. – Bratislava : ŠPÚ, 2006. – 78 s. – ISBN 80-89225-04-7.

Portfólio: Učím sa angličtinu. – Nitra : UKF, 2006. – 98 s. – ISBN 80-8094-021-5.

Pedagogická dokumentácia – vzdelávacie aktivity projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. – Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. – 53 s. – ISBN 978-80-89225-76-7.

Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka. Úroveň A1. – Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. – 41 s. – ISBN 978-80-89225-67-5.

Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka. Úroveň A2. – Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. – 48 s. – ISBN 978-80-89225-77-4.

Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka. Úroveň B1. – Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. – 63 s. – ISBN 978-80-89225-78-1.

Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka. Úroveň B2. – Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. – 74 s. – ISBN 978-80-89225-79-8.