Mgr. Ivana Horváthová, PhD.

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: individuálne dohodou

Email: ihorvathova@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti: špecifiká osvojovania si cudzieho jazyka žiakmi: výber, realizácia a efektivita vyučovacích metód, techník a tematických okruhov na primárnom, nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania; obrázkové knihy a ich využitie počas hodín anglického jazyka na primárnom stupni vzdelávania

Pedagogická činnosť:
Detská literatúra
Vybrané témy z dejín a kultúry anglofónnych krajín
Text a vizuálna kultúra
Úvod do metodiky vyučovania cudzieho jazyka
Svetová literatúra
Obdobie romantizmu