Projekt: LIVING 2050

Dokážeme zlúčiť navonok nezlučiteľné?

Univerzita Konštantína Filozofa, študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky zameraní na filologické vzdelanie na jednej strane. Na strane druhej Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a ich kreatívni študenti, ktorí študujú dizajn a architektúru.

Dva rôzne pohľady na svet sa spojili na pôde YIT Slovakia s.r.o., kde študenti po celosemestrálnej práci prezentovali projekty z oblasti modulárnej výstavby. Základným cieľom projektu LIVING 2050 bolo priniesť a identifikovať inovácie vo výstavbe a zariaďovaní rezidenčných objektov pre rok 2050, zamyslieť sa nad tým, ako bude vyzerať život človeka v roku 2050, či bude pracovať doma, alebo v kancelárii a aké požiadavky má spĺňať jeho pracovisko.

Projektu sa zúčastnilo 71 študentov a z toho 25 bolo z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Prezentácie na danú tému museli zodpovedať zadaniam a študenti neučiteľského jednoodborového študijného programu Anglický jazyk v odbornej komunikácii ich pripravili a prezentovali v anglickom jazyku. Prezentácie boli vyhodnotené ako pripravené na veľmi vysokej úrovni, pričom silnými stránkami našich študentov je najmä ich výborný jazykový prejav v anglickom jazyku a zručnosť v danom časovom limite efektívne prezentovať zásadné aspekty projektu. Našich študentov osobitne ocenil aj riaditeľ rezidenčných projektov Ing. Peter Dovala. 

Študentské tímy sa zaoberali problematikou zmenšovania sa rezidenčných priestorov, vývojom pracovných príležitostí, prácou z domu (home office). Tímy pracovali aj na prieskumoch a identifikácii cieľovej skupiny, kde uskutočňovali dotazníkové prieskumy, alebo hĺbkové interview. Študenti svoje výstupy prezentovali v januári 2020 na pôde YIT, kde okrem prezentácií prebiehal neformálny networking s manažérmi firiem a študentami ostatných univerzít.

Študenti na základe prezentácií dostali ponuku platenej pracovnej stáže v spoločnosti YIT Slovakia s.r.o. Spolupráca medzi zúčastnenými partnerskými subjektmi bude pokračovať, aktuálne je v štádiu prípravy a dolaďovania ďalších krokov.

Fotogaléria: