Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.

Konzultačné hodiny: dohodou

Email: zkozacikova@ukf.sk

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:
Modely syntaktickej analýzy textu
Syntaktické vyjadrenie postoja v akademickom diskurze
Infinitív v akademickom diskurze

Pedagogická činnosť:
Syntax
Akademické písanie
Textová lingvistika
Analýza odborného textu a diskurzu