Mgr. Lucia Mareková

Konzultačné hodiny: utorok 11.00-13.30 alebo dohodou

E-maillucia.marekova@ukf.sk

Téma dizertačnej práce:  Vplyv komplexnosti úloh a výskytu hezitácií na
plynulosť reči v materinskom a cudzom jazyku

Školiteľ: prof. Štefan Beňuš, PhD.

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:
– plynulosť reči v materinskom a cudzom jazyku
– vplyv kognitívnej náročnosti komunikačnej situácie na rečový prejav v materinskom a cudzom jazyku
– kognitívne aspekty produkcie reči v materinskom a cudzom jazyku

Pedagogická činnosť:
Základy výskumnej práce
Frazeológia anglického jazyka
Praktická rétorika
Metodika výskumu
Editorské práce

Publikačná činnosť:
MAREKOVÁ, L. – BEŇUŠ, Š. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. – Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.