Alternatívne absolvovanie pedagogickej praxe výstupovej III

Vec: alternatívne absolvovanie pedagogickej praxe výstupovej III študentov 1. ročníka magisterského štúdia

KAA FF UKF v Nitre                                                Dátum: 14.4.2021

Milí študenti,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v štáte a v snahe umožniť Vám absolvovanie tých predmetov, ktoré ste si na LS 202/2021 zapísali, sme Vám pripravili alternatívnu možnosť absolvovania pedagogickej praxe.

Predmet bude realizovaný týmto postupom:

 1. V prílohe 1 a 2 nájdete naskenovaný Module 5 z učebnice YOUNG STARS 5 (spolu10 strán označených ako YS5_1-5 a YS6 6-10) a v prílohe 3 a 4 je naskenovaný Module7 z učebnice YOUNG STARS 6 (spolu 10 strán označených ako YS6_1-5 a YS6  6 -10). Toto bude Vaša učebnica, ktorú použijete pri písaní príprav na hodiny alternatívnej výstupovej pedagogickej praxe.
 2. Vytvoríte si skupiny po 4 študentoch a takto budete spoločne kooperovať.
 3. Každý modul učebnice obsahuje 10 strán. Keďže budete po 4 v skupine, rozdelíte si týchto 10 strán tak, aby každý z Vás mal cca 2 iné, po sebe idúce strany z každého dielu učebnice na prípravu jednej prípravy na hodinu (Lesson Plan). Vytvoríte 4 štvorčlenné  skupiny (spolu je Vás 16 študentov, 5 maďarských kolegýň  bude zapojených do výučby na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Tie zašlú potvrdenia o vykonaní praxe v predpísanom rozsahu,  hodnotenia cvičným učiteľom a sebareflexiu, podobne, ako to bolo v zimnom semestri 2020)

Ako si to rozdelíte, bude na Vás. Ak niekto bude mať pocit, že potrebuje 3 strany, je možné to tak urobiť po dohode v skupine. Ak budete mať pocit, že niektorú stranu by ste chceli vynechať, aj to je možné, ale v zásade každý si musí zvoliť spravidla 2 po sebe idúce strany na spracovanie. Vo štvorici teda spracujete min. 8 z ponúknutých 10 strán. Samozrejme, Vaše modifikácie materiálu, vlastné doplňujúce aktivity a kreatívny prístup k písaniu prípravy sú očakávané a vysoko hodnotené. Napíšete teda každý DVE PRÍPRAVY – Lesson Plan 1 (YS5) and Lesson Plan 2 (YS6) v rozsahu cca 2 strany formátu A4 pre každú prípravu. Všetky vypracované učebné materiály treba metodičke zaslať za každú hodinu zvlášť, teda v dvoch komplexných súboroch  aj s hodnoteniami spolužiakov (ale bez skenov lekcií, len s  uvedením ich zdrojov v záhlaví prípravy na vyučovanie – Lesson Plan).

 • Každý zo štvorice následne pošle svoje 2 prípravy svojim dvom/trom kolegom zo skupiny na okomentovanie. Komentár/pripomienky píšte stručne, podľa možnosti v zarážkach:
 • pozitíva/klady prípravy (strengths):
 • negatíva/zápory prípravy (weaknesses):
 • návrhy na zlepšenie prípravy (suggestions for possible improvement).

Rozsah komentára – max. 1 strana formátu A4. V  záhlaví komentára nezabudnite identifikovať, koho prípravu ste komentovali (napr. LP 1, Eva Nová a meno hodnotiteľa a dátum zhotovenia komentára). Následne pošlite svoj komentár príslušnému študentovi (kolegyni/kolegovi), ktorý Vám prípravy poslal.

 • Ku každej svojej príprave tak každý študent získa 3 komentáre a súčasne aj napíše 3 komentáre k LP 1 a 3 komentáre k LP 2 pre svojich kolegov zo skupiny.
 • Keď dostanete komentáre od svojich kolegov, priraďte si ich k príslušnej príprave (buď LP1 alebo LP2), prečítajte si ich a napíšte cca na 0,5-1 stranu svoj komentár/zhrnutie, či kolegovia všetko pochopili tak, ako ste to mysleli, ak nie, čo asi bola príčina nepochopenia (možno ani žiaci by Vás nepochopili, a to by bolo ešte horšie, preto je dôležité sa nad týmto aspektom zamyslieť). Zvážte aj kritické pripomienky a dobre mienené rady a vyjadrite sa, čo z toho by ste boli ochotní akceptovať a čo nie a prečo.
 • Súbor, ktorý pošlete, bude teda obsahovať:
 • 2 prípravy,
 • ku každej príprave 3 komentáre od kolegov (s uvedením mena „komentátora“),
 • ku každej príprave s tromi komentármi ešte aj Váš záverečný súhrn.

V optimálnom prípade to teda bude 2 x (2 + 3 + 1) strany, t.j. spolu LP1 a LP2 s prílohami 12 strán.

Termín dodania: do 10. mája 2021

Adresát  zaslania materiálov: doc. Jana Harťanská (jhartanska@ukf.sk)

Poznámka:

1. Vytvorenie a zaslanie zoznamu mien študentov v rámci štvorčlenných skupín študentov metodičke katedry doc. Harťanskej treba oznámiť na jej horeuvedenú emailovú adresu do 19. apríla 2021 (zodpovedný za zoznam je Bc. Martin Mráz)

2. Po úspešnom a kompletnom vypracovaní požadovaných príprav, hodnoteniach spolužiakov a sebahodnoteniach  a následnom vyhodnotení všetkých  dokumentov  metodičkou katedry, Vám budú udelené kredity za absolvovanie tejto formy praxe. Zápis do AIS sa bude realizovať v požadovanom termíne.