Doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.


Konzultačné hodiny:
počas skúškového obdobia podľa dohody

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:
037 6408 455

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Základy teórie vyučovania cudzích jazykov   (1/2)
Teória vyučovania jazykových prostriedkov  (1/2)
Teória vyučovania rečových zručností  (1/2)
Komunikatívne techniky  (0/2)
Výberový seminár 2  (0/2)
Vedenie pedagogickej praxe (náčuvová, výstupová  a súvislá)

OBLASTI VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
Didaktika vyučovania anglického jazyka: nové trendy a prístupy vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka, problematika pedagogickej praxe, vyučovanie anglického jazyka žiakov na nižšom primárnom stupni

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE
- AAB Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Vzdelávanie – Vyučovanie – Jazyk. Education – Teaching – Language. Nitra.:  FF UKF, 2002. 152 s. ISBN: 80-8050-519-5     
- AAB Harťanská, J.: Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni základnej školy.  Nitra: FF UKF, 2004, 132 s., ISBN 80-8050-757-0
- ABD Harťanská, J. – Hockicková, B.: Hry a inscenačné techniky vo výučbe cudzích jazykov, 2010.In: Cudzie jazyky s deťmi - kreatívne a hravo. - Nitra: UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-756-9, S. 1-64 a 83-90.
- AEC Harťanská, J.: Nové prístupy v tvorbe učebníc cudzieho jazyka. In: Pokrivčáková, S. (ed.): Current Issues inTteaching Foreign Languages. Brno: muniPress, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, 2011.  1    s.  s 128-137. ISBN 978-80-210-5608-4
- ACD Harťanská, J: Activities for strategy development, communication and autonomous language learning: General English, 2007. In: Podpora ďalšieho cudzojazyčného vzdelávania za účelom zvyšovania kvalifikácie vysokoškolských učiteľov. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-131-4, S. 7-38.
- ADE Gadušová, Z. -  Harťanská, J.: Coursebook Evaluation Criteria: Why Are They a Problem for Teachers? In: The English Teacher  - An International Journal, Vol.6.n.2 , Bangkok: Institute for English Language Education, Assumption University, 2003, s.154-162. ISSN: 1513-0630.
- AED Harťanská, J.: Zastúpenie cudzích jazykov v školách Nitrianskho regiónu v období vstupu do Európskej únie, 2006.In: Communictaion, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union = Komunikácia, interakcia a proces výučby cudzích jazykov po vstupe do Európskej únie. - Bratislava: UK, 2006. - ISBN 078-80-89113-31-6, S. 296-315.
- AED Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Miesto gramatiky vo vyučovaní cudzieho jazyka – aktuálne problémy. In: Acta Nitriensia 4. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa Nitra: SlovDidac 2001, s. 15 - 31. ISBN: 80-8050-490-3.
- AFC Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Integrovaná výučba cudzích jazykov na slovenských školách: súčasnosť a vyhliadky, 2008. In: Le français - deuxième langue étrangère, La didactique intégrée des langues étrangères : a Le français - deuxième langue étrangère, La didactique intégrée des langues étrangères : |b actes du colloque international / | organisé par le départment de langues romanes de la Faculté des lettres de l'Université de Bohême de l'Ouest à Plzeň 7.-8. 2.2008. - Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7043-721-6, S. 84-97.
- AFD Harťanská, J.: Vplyv pedagogickej praxe na rozvoj pedagogických zručností učiteľa cudzích jazykov, 2007. In: Pedagogická prax. Súčasnosť a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnejvedeckej konferencie, Nitra 13.3.2007. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-145-1, S. 107-116.
- AEE Gadušová, Z. - Harťanská, J.:  Teacher Education in Slovakia: Changes and Challenges for Language Teachers. In: Current Changes and Challenges in European Teacher Education. European Yearbook of Comparative Studies in Teacher Education,  Bruxelles: Nijs – Herent, 1994, s. 302-306. ISBN:  2-87125-040-5.
- BCI Gadušová, Z, - Harťanská, J.: Methodology of Teaching English as a Foreign Language. (Anthology of Methodological Texts.) Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1994, 142 s. ISBN: 80- 88738-43-1.
- BCI  Harťanská, J.– Floater, G.: Welcome to the English Language Classroom.  Nitra: FF UKF, 1999, 34 s.  ISBN 80-8050-274-9.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Základy teórie vyučovania cudzích jazykov   (1/2)
Teória vyučovania jazykových prostriedkov  (1/2)
Teória vyučovania rečových zručností  (1/2)
Komunikatívne techniky  (0/2)
Výberový seminár 2  (0/2)

Vedenie pedagogickej praxe (náčuvová, výstupová  a súvislá)


OBLASTI VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

Didaktika vyučovania anglického jazyka: nové trendy a prístupy vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka, problematika pedagogickej praxe, vyučovanie anglického jazyka žiakov na nižšom primárnom stupni


VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

- AAB Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Vzdelávanie – Vyučovanie – Jazyk. Education – Teaching – Language. Nitra.:  FF UKF, 2002. 152 s. ISBN: 80-8050-519-5     

- AAB Harťanská, J.: Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni základnej školy.  Nitra: FF UKF, 2004, 132 s., ISBN 80-8050-757-0
- ABD Harťanská, J. – Hockicková, B.: Hry a inscenačné techniky vo výučbe cudzích jazykov, 2010.In: Cudzie jazyky s deťmi - kreatívne a hravo. - Nitra: UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-756-9, S. 1-64 a 83-90.
- AEC Harťanská, J.: Nové prístupy v tvorbe učebníc cudzieho jazyka. In: Pokrivčáková, S. (ed.): Current Issues inTteaching Foreign Languages. Brno: muniPress, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, 2011.  1    s.  s 128-137. ISBN 978-80-210-5608-4
- ACD Harťanská, J: Activities for strategy development, communication and autonomous language learning: General English, 2007. In: Podpora ďalšieho cudzojazyčného vzdelávania za účelom zvyšovania kvalifikácie vysokoškolských učiteľov. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-131-4, S. 7-38.
- ADE Gadušová, Z. -  Harťanská, J.: Coursebook Evaluation Criteria: Why Are They a Problem for Teachers? In: The English Teacher  - An International Journal, Vol.6.n.2 , Bangkok: Institute for English Language Education, Assumption University, 2003, s.154-162. ISSN: 1513-0630.
- AED Harťanská, J.: Zastúpenie cudzích jazykov v školách Nitrianskho regiónu v období vstupu do Európskej únie, 2006.In: Communictaion, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union = Komunikácia, interakcia a proces výučby cudzích jazykov po vstupe do Európskej únie. - Bratislava: UK, 2006. - ISBN 078-80-89113-31-6, S. 296-315.
- AED Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Miesto gramatiky vo vyučovaní cudzieho jazyka – aktuálne problémy. In: Acta Nitriensia 4. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa Nitra: SlovDidac 2001, s. 15 - 31. ISBN: 80-8050-490-3.
- AFC Gadušová, Z. - Harťanská, J.: Integrovaná výučba cudzích jazykov na slovenských školách: súčasnosť a vyhliadky, 2008. In: Le français - deuxième langue étrangère, La didactique intégrée des langues étrangères : a Le français - deuxième langue étrangère, La didactique intégrée des langues étrangères : |b actes du colloque international / | organisé par le départment de langues romanes de la Faculté des lettres de l'Université de Bohême de l'Ouest à Plzeň 7.-8. 2.2008. - Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7043-721-6, S. 84-97.
- AFD Harťanská, J.: Vplyv pedagogickej praxe na rozvoj pedagogických zručností učiteľa cudzích jazykov, 2007. In: Pedagogická prax. Súčasnosť a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnejvedeckej konferencie, Nitra 13.3.2007. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-145-1, S. 107-116.
- AEE Gadušová, Z. - Harťanská, J.:  Teacher Education in Slovakia: Changes and Challenges for Language Teachers. In: Current Changes and Challenges in European Teacher Education. European Yearbook of Comparative Studies in Teacher Education,  Bruxelles: Nijs – Herent, 1994, s. 302-306. ISBN:  2-87125-040-5.

- BCI Gadušová, Z, - Harťanská, J.: Methodology of Teaching English as a Foreign Language. (Anthology of Methodological Texts.) Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1994, 142 s. ISBN: 80- 88738-43-1.

- BCI  Harťanská, J.– Floater, G.: Welcome to the English Language Classroom.  Nitra: FF UKF, 1999, 34 s.  ISBN 80-8050-274-9.

 

Additional information